RNSYC

De website van RNSYC maakt gebruik van cookies.   
Meer info   AKKOORD

Oostende Europse Sportstad 2017belgian dragonsbelgian dragons

WETTELIJKE

BEPALINGEN

Onderstaande regeling is van toepassing op de RNSYC-website en op alle Internet-initiatieven van de RNSYC. Het gebruik van rnsyc.be betekent dat de bezoeker van rnsyc.be zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van de RNSYC en haar informatieleveranciers en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen aan te brengen. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van rnsyc.be en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Royal North Sea Yacht Club, Mongommerykaai 1, 8400 Oostende. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te verspreiden, of deze te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie van rnsyc.be of aanverwante diensten in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

Aansprakelijkheid

RNSYC en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van rnsyc.be en verwante informatiediensten.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie. De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. De RNSYC en haar informatie-aanbieders garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

De RNSYC is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien rnsyc.be gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Het is mogelijk dat rnsyc.be of een aanverwante dienst een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en de RNSYC is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

Privacyregeling

De RNYC verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie op de website of bij het intekenen op al dan niet commerciële acties. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan gebruikt worden door de RNYSC en haar dochterondernemingen voor marketingdoeleinden en kan gedeeld worden met contractueel verbonden partijen. Indien de gebruiker niet wenst dat zijn informatie op deze manier gebruikt wordt, kan hij dit eenvoudig aanduiden in de registratieprocedure.

Inzamelen van informatie bij gebruik van bepaalde diensten
De RNSYC bewaart ook informatie in haar databanken die noodzakelijk is om bepaalde diensten aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen. Verder kan deze informatie gebruikt worden om via analyses de dienstverlening verder te verbeteren en om u verder gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Inzamelen van informatie in log-files Tenslotte wordt er informatie verzameld in log-files. De RNSYC kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse en op die manier het dienstenaanbod van rnsyc.be nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers.

Recht op inzage en correctie

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Gebruik van cookies Easy.be maakt gebruik van 'cookies', kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Zo worden cookies gebruikt om te vermijden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en paswoord in te typen. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers; u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van rnsyc.be garanderen.

Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling
De RNSYC behoudt zich het recht voor deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website of via e-mail.

Taal

It is the express wish of the parties that this documents have been drawn up in Dutch
Het is de uitgesproken wil van de partijen dat deze tekst in Nerderlandse versie blijft.
C'est la volonté expresse des parties que le présent document soit rédigé en Néerlandais.

Copyright © 2014
Royal North Sea Yacht Club - Oostende - Belgium - All rights reserved.

 

Back   print page  Facebook